Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 
 
   
 

 

 

 Osoby zainteresowane kontaktem telefonicznym z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa - Mokotów dzwoniące z telefonów stacjonarnych, które otrzymują komunikat "nie ma takiego numeru" proszone są o kontakt z WKU na numery telefonów komórkowych, oraz zgłoszenie reklamacji u swojego operatora telefonicznego.

Problemy z połączeniem spowodowane są brakiem odpowiedniej konfiguracji wyróżnika 261 u operatorów telefonii stacjonarnej i nie są zależne od sieci telekomunikacyjnej Resortu Obrony Narodowej.


__________________________________

Informujemy, że w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych do garnizonu: Warszawa Wesoła, Siedlce, Chełm w terminie:

11.08.2015r., 18.082015r. o godz. 08.00 na n/w stanowiska:

1. KIEROWCA SW:20B65;

2. DZIAŁONOWY SW:20864

3. KIEROWCA OPERATOR SW:20B68;

4. KIEROWCA ELEKTROMECHANIK SW:20B68;

5. KIEROWCA SW:20B69;

6. DZIAŁONOWY OPERATOR SW:20B70

7. KIEROWCA CELOWNICZY SW:20872/20878

8. MŁODSZY KIEROWCA SW:38T64

9. KIEROWCA SW:38T65;

10.MECHANIK SW:38T74;

11. ELEKTROMECHANIK SW:34T64

12.RATOWNIK SW:40H61

13. KIEROWCA RATOWNIK SW:38T62/40H61

14. KIEROWCA RATOWNIK SW:38T64140H61.

15. CELOWNICZY/OBSŁUGA SW:20D62

16. MŁODSZY RACHMISTRZ SW:20D70;

17.OPERATOR SW:28B72;

18. MŁODSZY OPERATOR SW:32B62;

19.MECHANIK SW:32T69;

20. OBSŁUGA RADIOTELEFONISTA SW:38B74;

21. ZWIADOWCA-RACHMISTRZ SW:36A65.

Kierowani kandydaci powinni:

• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą, (w przypadku służby przygotowawczej, nadany przydział kryzysowy oraz odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne);

• mieć orzeczoną kategorię zdrowia A;

• nie karani;

• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;

• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

• wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej;

• test sprawnościowy z WF.

Informacje można uzyskać:

• Szef Sekcji Personalnej mjr Gabriel DĘBOWIEC tel. 261-812-108;

• Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej st. sierż. Jan RACZKIEWICZ tel. 261-812-344., st. sierż. Tomasz RUDZIŃSKI tel. 261-812-109.

__________________________________

Informujemy, że w każdy czwartek o godz. 08.00, odbywają się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej.

(zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy z ukończoną zasadniczą służbą wojskową, lub ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym)

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia d egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- DZIAŁONOWY, SW: 20B61 —27 stanowisk;

- KIEROWCA, SW: 20B63 — 27 stanowisk;

- MŁODSZY ŁADOWNICZY, SW: 20B62 —25 stanowisk;

- KIEROWCA, SW: 38T65 — 15 stanowisk;

- KIEROWCA-OBSŁUGA, SW: 38T65/38B74 —4 stanowisko;

- KIEROWCA-OPERATOR, SW: 38T65/38B70 —6 stanowiska;

- MECHANIK, SW: 38T72 — 5 stanowisk;

- MECHANIK — SPAWACZ, SW: 38T74/38T84 —4 stanowiska;

- MŁODSZY ELEKTROMECHANIK, SW:38T72 —5 stanowisk;

MŁODSZY KIEROWCA, SW: 38T64 — 15 stanowisk;

MŁODSZY KIEROWCA — SPAWACZ, SW: 38T64/381T84 —5 stanowisk;

MŁODSZY KIEROWCA — ŚLUSARZ, SW: 38T64/38T1 —6 stanowisk;

MŁODSZY ŚLUSARZ, SW: 38T81 —4 stanowiska.

Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w razie powołania do zawodowej służby wojskowej:

- st. sierż. Marzena WOJTYSIAK — tel. 261686241

__________________________________

Informujemy, że w 11 pułku artylerii w Węgorzewie w każdą środę o godzinie 7:30 odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
potrzeby JW dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii 20D), grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki (38T) oraz korpusi osobowego łączności i informatyki (28B) ze stopniem wojskowym SZEREGOWY.
Jednakże w trakcie kwalifikacji brani będą pod uwagę również żołnierze innych specjalności wojskowych posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji nasępujące dokumenty:
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR)
 • świadectwo służby (byli żołnierze zawodowi)
 • książeczka wojskowa
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (świadectwa, certyfikaty)
 • ubiór sportowy

Honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW w 2015 roku.

więcej informacji: st. sierż. Łukasz MLECZKO (tel: 261 337 132 / fax: 261 337 222)


__________________________________
Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 29.07.2015 w godzinach 8:15 - 12:00 (czas stawiennictwa 8:00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalności wojskowych:
 • kierowca SW: 38T62 (prawo jazdy kat. "B")
 • kierowca SW: 38T64 (prawo jazdy kat. "C")
 • kierowca SW: 38T70 (prawo jazdy kat. "T")
 • monter SW:28B61
 • strzelec wyborowy SW: 20B80
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji nasępujące dokumenty:
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)
 • książeczka wojskowa
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)
 • ubiór sportowy
__________________________________
Informujemy, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od 1 września 2015r. w każdy wtorek miesiąca aż do odwołania odbywać się będą kwalifikacje wstępne dla:
 • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
 • żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych

Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy oraz przybory do pisania.

__________________________________

Informujemy, że Jednostka Wojskowa nr 2399 w Świętoszowie organizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych.
Egzaminy odbywają się w każdy czwartek o godzinie 08:00.
Kandydaci powinni posiadać strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w sprawdzianie z wychowania fizycznego.
Więcej informacji: http://www.11ldkpanc.wp.mil.pl/pl/31.html
__________________________________
Informujemy, że w dniach 18 sierpnia oraz 3 września br. o godz. 8.00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Kwalifikacje będą podzielone na dwa etapy:
Etap I - rozmowa kwalifikacyjna na której kandydat przedstawi posiadane dokumenty i kwalifikacje
Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).
Jednocześnie informujemy, że kandydaci którzy nie mają odbytych ćwiczeń rotacyjnych nie zostaną dopuszczeni do rozmów.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są;
Korpus OFICERSKI: por. Katarzyna OPIOŁA tel. 261 668 924
Korpus podoficerów: chor. Piotr KONIECZNY tel. 261 668 924
Korpus szeregowych: por. Kornelia MAJEWSKA tel. 261 668 924
__________________________________

Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3391 w Zamościu odbędą się w dniach: 10 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia br. Kandydaci powinni posiadać: oświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR którzy nie odbyli ćwiczeń nie zostaną dopuszczeni do kwalifikacji), zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy, przybory piśmiennicze.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie ze strony JW 3391 wyznaczony został
kpt. Adam PAZYNA tel. 261 187 301
__________________________________


W dniu 28.06.2015r. przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów brali udział w uroczystościach "Dni Tarczyna" .
W celu promowania różnych form służby wojskowej wystawiono stoisko informacyjno - promocyjne.
__________________________________

Informujemy o wolnych stanowiskach w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • w korpusie szeregowych zawodowych
SW: 20B61; 20B63; 20B62; 38T65; 38T65/38B74; 38T65/38B70; 38T83; 38T74/38T84; 38T72;38T64; 38T64/38T84; 38T64/38T81; 38T71
 • w korpusie podoficerów
SW:38T31; 20B22
 • w korpusie oficerów
20B02

Kwalifikacje odbywać się będą w terminach: 14.07.2015, 18.08.2015, 03.09.2015 o godz. 8.00
kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarske o braku przeciwwskazań zdrowotnych
więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 688 924
por. Katarzyna OPIOŁA - korpus oficerów
chor. Piotr KONIECZNY - korpus podoficerów
por. Kornelia MAJEWSKA - korpus szeregowych
__________________________________
 

Informujemy o wolnych etatach w 100 batalionie łączności w Wałczu
terminy kwalifikacji: 30.06.15; 01.07.15; 05.08.15; 09.09.15; 07.10.15; 04.11.15. 09.12.15.
szczegółowe informacje znajdują się na stronie 100bł http://www.100bl.wp.mil.pl/pl/15.html
__________________________________
 

Wręczanie aktów mianowania 09.06.2015 r.

W dniu 09.06.2015 r. na rozpoczęciu obrad Rady Dzielnicy Mokotów w obecności władz dzielnicy, radnych oraz mieszkańców Mokotowa, odbyła się miła uroczystość wręczenia aktów mianowani na pierwsze i kolejne stopnie oficerskie weteranom II wojny światowej.
Akty mianowania, które wręczał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS w asyście Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów Miłosza GÓRECKIEGO                  i Zastępcy Burmistrza Mokotowa Moniki GOŁĘBIEWSKIEJ-KOZAKIEWICZ, odebrały weteranki:
ppor. Alina DĘBSKA, ppor. Jadwiga Olszewska, por. Hanna BIELSKA
i por. Alina KANIEWSKA-KRASUCKA.
Mianowane weteranki otrzymały drobne upominki i bukiety kwiatów, a zebrani w sali obrad w CENTRUM ŁOWICKA urządzili owację na stojąco.
Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
 Informujemy, że w JW4539 został zorganizowany punkt informacyjny, który telefonicznie udzielał będzie niezbędnych informacji żołnierzom rezerwy (w trybie natychmiastowego stawiennictwa). Dużur pełniony będzie pod numerem telefonu: 261-887-464

 __________________________________


W dniu 23.05.2015r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne z okazji uroczystych obchodów "Dni Usrynowa", połączonych z uroczystościami Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP-DKP). We współdziałaniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w rejonie Kopy Cwila zorganizowano piknik wojskowy - miasteczko wojskowe jako element obchodów święta COP-DKP dofinansowane przez MON z pokazem sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Powietrznych.Fotogaleria: kliknij tutaj
__________________________________

Informujemy, że celem ujednolicenia ćwiczeń i norm sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR do jednostek podległych  6 Brygadzie Powietrznodesantowej opracowano nowe tabele norm kwalifikacyjnuch do realizacji testów z wychowania fizycznego które znajdują się w WKU Warszawa - Mokotów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z mjr. Adnrzej DĄBRÓWKA tel. 261 824 040
__________________________________W dniu 7 maja 2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Pan ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w międzyszkolnych uroczystościach z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, które odbyły się w Gimnazjum Nr. 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie przy ul. Koncertowej 4.
w Uroczystościach wziął udział również burmistrz dzielnicy Ursynów Pan Robert Kempa.
__________________________________W dniu 2 maja 2015 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generał Mieczysław GOCUŁ dokonał promocji  żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Oprócz tego odbyły się również uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wystawił stoisko promocyjno - Informacyjne w zakresie różnych form służby wojskowej. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, żołnieże i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście w ramach stoiska zorganizowali konkurs wiedzy o tematyce związanej z obchodzonymi świętami.
Realizację zadań wizytował Zastępca Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Pan płk mgr inż. Marek Orzechowski oraz Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie Pan ppłk dypl. Kazimierz Mączka.
__________________________________

Informujemy, że w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie został zorganizowany Punkt Informacyjny działąjący pod numerem 261 894 112.
Podstawowym zadaniem  punktu będzie informowanie żołnierzy rezerwy powołanych do Ośrodka na ćwiczenia mobilizacyjne (w zasadniczej części o obowiązkach żołnierzy rezerwy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony).
__________________________________
Informujemy że dla żołnierzy rezerwy, którzy otrzymali powołania do odbycia ćwiczeń mobilizacyjnych w 1 Ośrodku Radioelektronicznym (JW nr 3411 w Grójcu) powołany został punkt informacyjny.
Szczegółowych informacji o obowiązkach żołnierzy wynikających z ustawy z 2nia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. z 2015r. poz 144 z późn. zm.) będzie udzielał rzecznik prasowy pod numerem telefonu: 261 513 561
__________________________________
Z dniem 04 maja 2015r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzecu rozpoczyna zintensyfikowany nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

Poszukujemy kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju uprawnienia specjalistyczne w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat C oraz C+E, elektromechanik, ślusarz, kowal)

więcej informacji można uzyskać pod numerami: 261674265; 261674815; 261674239
__________________________________
Informujemy, że w dniach 14 kwietnia 2015r., 12 maja 2015r., 9 czerwca 2015r., 8 września 2015r.,
6 października 2015r., 3 listopada 2015r. oraz 1 grudnia 2015r. w Jednostce Wojskowej 4851 (55 brem) przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim (stanowsko por/kpt.) oraz podoficerskim (stanowiska sierż, st sierż, mł. chor.). Kwalifikacje odbędą się w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 o godzinie 8.00 dla osób wcześniej zgłoszonych telefonicznie.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie upoważnione zostały niżej wymienione osoby:
-st. chor. szt. Krzysztof GOS tel. 261 625 813
-mł. chor. Tomasz PYDYCH tel. 261 625 235
 

_____

w dniu 11 lutego 2015 w Centralnej Bibliotece Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej 109 w Warszawie, odbyła się prezentacja monografii dr. Andrzeja DRZYCIMSKIEGO
WESTERPLATTE
tom1: Reduta w budowie 1926-1939
tom2: Reduta wojenna 1939
w wydarzeniu tym brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów, ppłk Mariusz MUSKUS wraz z delegacją składającą się z Oficerów i pracowników cywilnych WKU

 

>>GALERIA<<
__________________________________


Informujemy, że od 1 marca 2015 r. ulegną zmianie numery telefonów do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Mokotów. Będą Państwo mogli się z nami kontaktować poprzez numery zamieszczone poniżej:

Informacje nt. służby przygotowawczej tel. 261 824 062
Informacje nt. służby zawodowej tel. 261 824 059
Informacje nt. Narodowych Sił Rezerwowych tel. 261 824 058
Informacje nt. Szkolnictwa Wojskowego tel. 261 824 064

Telefony:
Wydział Rekrutacji: 261 824 059
Portiernia: 261 824 070

 
__________________________________  
   
   
   
   
Informujemy że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej nr 3411 w Grójcu odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. szczegółowych informacji na ten temat udziela Pan mjr Grzegorz BOCHNIAK tel: 48 666-24-85
__________________________________
w poniższej tabeli przedstawiamy terminy Kwalifikacji Wojskowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR prowadzonych w jednostkach 6 Brygady Powietrznodesantowej.

terminy
 
__________________________________  

 Informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013r. poz. 1355) do dnia 31 grudnia 2014 roku istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, oraz byłych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy w skutek wypadku w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych, albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową pełnioną poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998r. doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wnioski o powołanie do zawodowej służby wojskowej winny być kierowane do Ministra Obrony Narodowej.

__________________________________

 

 

w poniższej tabeli przedstawiamy terminy Kwalifikacji Wojskowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR w JW 1328 w Bielsku Białej.

terminy

zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami:

22 682 40 58 oraz 22 682 40 59

__________________________________

w poniższej tabeli przedstawiamy terminy Kwagalifikacji Wojskowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR w jednostkach 6 Brygady Powietrznodesantowej

terminy


__________________________________

Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów, oficerów oraz NSR na 2015rok, organizowanych w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice ul. gen. Andersa 47

21 Styczeń 2015, 18 Luty 2015, 18 Marzec 2015, 22 Kwiecień 2015, 20 Maj 2015, 17 Czerwiec 2015, 23 Wrzesień 2015, 21 Październik 2015, 18 Listopad 2015, 02 Grudzień 2015

o godzinie 8:00

 

__________________________________

 

W dniu 02.12.2014r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie przeprowadzone zostały zajęcia dla słuchaczy kursu na Szefów WSzW zorganizowanego przez Akademię Obrony Narodowej.

Tematem zajęć było Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień.  Prelegentem był Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz MUSKUS.

 

 

>>GALERIA<<

______________________________________


W dniu 25.11.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko promocyjno - informacyjne podczas Piaseczyńskich Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. Przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów byli pani Bożena GADZIŃSKA i kpt. Bogumił PAWLIKOWSKI.

 

>>GALERIA<<

 

_________________________________

          Zarząd Powiatowy Związków Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Grójcu zorganizował w dniu 11.10.2014r. o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu uroczystość wręczenia nowego sztandaru oraz wręczenia odznaczeń i dyplomów uznania z Okazji 20-lecia powstania ZWiRWP.

          W trakcie uroczystości pełnej wzruszeń i refleksji Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS dokonał symbolicznego „wbicia gwoździa” w drzewce Sztandaru oraz mianowania członka Koła ZWiRWP na wyższy stopień wojskowy.

          Wręczono również wiele odznaczeń i medali okolicznościowych.

          W uroczystości udział wzięli poza naczelnymi władzami ZWiRWP władze miasta i powiatu oraz zaprzyjaźnionych gmin.

          Wszystkim członkom i Przyjaciołom ZWiRWP życzymy wielu lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

>>Galeria<<

           
_________________________________            
     W dniach od 09 - 10 października 2014r. wręczono w siedzibie WKU Warszawa - Mokotów akty mianowań na stopnie wojskowe w korpusie oficerów i podoficerów. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i miłych wspomnień z lat służby.
     Wszystkim mianowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności.>>Galeria<<
           
_________________________________            
     W dniu 19.09.2014r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe podoficerom rezerwy. Uroczystość prowadził Dowódca JW 3411 płk. dypl. Andrzej KOZERA. W imieniu dyrektora DK MON akty mianowań wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk. mgr Mariusz Muskus. W uroczystości wzieli udział zaproszeni goście w osobach: Starosty Powiatu Grójeckiego pana Mariana GÓRSKIEGO oraz Powiatowego Komendanta Policji
w Grójcu pana mł. insp. Marka SZEWCZYKA. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna SP oraz brawurowy przemarsz żołnierzy JW 3411.>>Galeria<<
           
             
             
_________________________________            
     W dniach od 01 do 05 września w siedzibie WKU Warszawa - Mokotów odbyły się miłe spotkania, podczas których wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe podoficerom rezerwy
i osobom niepodlegającym czynnej służbie wojskowej.
     Wszystkim mianowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności.>>Galeria<<
           
_________________________________            

      W dniu 1 sierpnia 2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego z okazji pożegnania Pani Malwiny Targońskiej, która realizowała zadania w zastępstwie na stanowisku w Wydziale Rekrutacji.
     Pani Malwinie składamy serdeczne podziękowania za wkład pracy podczas realizowanych w WKU zadań i życzymy wszelkiej pomyślności.


         
_________________________________          
           
_________________________________          
     W dniu 13 i 27 czerwca 2014r. w WKU Warszawa-Mokotów odbyło się po raz kolejny uroczyste wręczenie aktów mianowań. Na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień przybyli nowo mianowani wraz z rodzinami przez co uroczystość nabrała wielopokoleniowego charakteru. Wszystkim nowomianowanym żołnierzom składamy serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.>>Galeria<<
       
_________________________________        
     W dniach 04-05 czerwca w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego wręczono akty mianowań podoficerom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej na stopnie młodszego chorążego i starszego chorążego sztabowego.
     Wręczenia aktów mianowań dokonali:
przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr MON ppłk Grzegorz MIZURA, zastępca Szefa WSzW
w Warszawie ppłk Kazimierz MĄCZKA oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów
ppłk mgr Mariusz MUSKUS.
     W trakcie spotkania odczytany był list gratulacyjny od Dyrektora Departamenu Kadr MON
gen. dyw. Andrzeja WASILEWSKIEGO.
     Wszystkim mianowanym życzymy wszelkiej pomyślności i dużo dobrego zdrowia.>>Galeria<<
       
_________________________________        
   Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej w dniu 02 czerwca 2014 roku nastąpiło
w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
Pana płk dr Dariusza KULETY
przekazanie obowiązków na stanowisku służbowym Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Warszawa-Mokotów.
   Obowiązki przekazał po pięciu latach kierowania Wojskową Komendą Uzupełnień
Warszawa-Mokotów
Pan ppłk mgr inż. Krzysztof KOSIOROWSKI,
a obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów przyjął
Pan ppłk mgr Mariusz MUSKUS
 

>>Galeria<<
     
_________________________________      

  Wręczenie aktu mianowania
na wyższy stopień


W dn. 09.05.2014 r.
w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów Komendant WKU wręczył akt mianowania na stopień: starszy kapral dla kpr. rez. Cyprian LUTOBORSKI.

>>Galeria<<
 
 
_________________________________  
 List Szefa Sztabu Generalnego
do Żołnierzy rezerwy

W celu złożenia podziękowania żołnierzom rezerwy oraz promowania szkolenia rezerw osobowych w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych w 2014 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wystosował list do żołnierzy rezerwy.

 
_________________________________  
 
   
Święto Administracji Wojskowej

 
W dn. 29.10.2013 r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się "Święto Administracji Wojskowej" zorganizowane przez Szefa WSzW w Warszawie w 95 rocznicę istnienia administracji wojskowej.
W ramach uroczystości dokonano wręczenia medali i odznaczeń oraz wyróżnienia dla oficerów i pracowników wojska WSzW i WKU oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w tym wojewody mazowieckiego.

 
_________________________________  
Militaryzacja - pokaz

 
W dn. 24.10.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof FUTYMA wraz z oficerami WKU Warszawa-Śródmieście uczestniczył w pokazie przyjęcia stanu osobowego do jednostki zmilitaryzowanej. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

_________________________________
Porozumienie o współpracy
ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP

 
22 października 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów zawarła porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystego spotkania, aktu podpisania porozumienia dokonali ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz płk rez. Alfred KABATA - prezes Zarządu Głównego ZOR RP. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: płk rez. Dariusz ZIELONKA - wiceprezes ZOR RP oraz Artur BŁOŃSKI, Bohdan SOBIEWSKI, Sławomira GNATOWSKA. WKU reprezentował mjr Krzysztof FUTYMA - szef wydziału rekrutacji.


_________________________________
330 Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

 
W ramach obchodów 330 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej organizowanych w Wilanowie przez Burmistrza Wilanowa w dn. 14.09.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów zorganizowało stoisko promocyjne do różnych form służby wojskowej.


 iego
 _________________________________  

Wizyta przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy

 

W dn. 11.04.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów po raz drugi gościła przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy.

gen. mjr Volodymyr TALALAY wraz z 3 oficerami zainteresowani byli przyjęciem polskich procedur naboru do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

>>Galeria<<

 
   

_________________________________

Wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju"

W dniu 11.02.2013r w Urzędzie Gminy Prażmów odbyło się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców, których 3 i więcej synów pełniło nienagannie Zawodową Służbę Wojskową.

Dla "Matek Polek" - wręczono 2 złote i 14 srebrnych medali Po oficjalnych podziękowaniach, krótkich przemowach, były medale, kwiaty i listy gratulacyjne od wójta, a potem kawa i tort z pięknym napisem "Zasłużeni dla kraju".

>>Galeria<<

 

_________________________________

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów:
 • w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00
 • od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 15:00

_________________________________

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 301/MON z dnia 10 sierpnia 2011 r.  Informujemy, że absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych mogą składać wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Więcej >>>

_________________________________

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA - MOKOTÓW OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU więcej >>>

_________________________________

Na stronie ukazały sie najnowsze materiały dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych: Informator dla pracodawców, Poradnik dla kandydatów do NSR, Vademecum NSR. Zapraszamy wszystkich do przeczytania powyższych materiałów. więcej >>>

_________________________________

Zapraszamy do oglądania najnowszych filmów i spotów reklamowych dotyczących Narodowych Sił Rezerwowych więcej >>>

 wku warszawa mokotow

Liczniki na bloga