Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 
 
   
 

 

 

 Osoby zainteresowane kontaktem telefonicznym z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa - Mokotów dzwoniące z telefonów stacjonarnych, które otrzymują komunikat "nie ma takiego numeru" proszone są o kontakt z WKU na numery telefonów komórkowych, oraz zgłoszenie reklamacji u swojego operatora telefonicznego.

Problemy z połączeniem spowodowane są brakiem odpowiedniej konfiguracji wyróżnika 261 u operatorów telefonii stacjonarnej i nie są zależne od sieci telekomunikacyjnej Resortu Obrony Narodowej.


__________________________________

W dniu 27.09.2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w obchodach 71 rocznicy zakończenia walk w Powstaniu Warszawskim. Uroczysty Apel Poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy poprzedzone było salwą honorową przy pomniku 119 żołnierzy "Baszty" rozstrzelanych przez Niemców 27 września 1944r. po wyjściu z kanałów już po kapitulacji.
__________________________________

W dniu 24.09.2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie podczas sesji Rady Powiatu, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS dokonał uroczystego wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie oficerskie żołnierzom rezerwy.
__________________________________
W dniu 22 września 2015r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko informacyjno - promocyjne w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Promocja różnych form służby wojskowej odbyła się podczas 70 rocznicy utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
>>Galeria<< 
__________________________________
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie uprzejmie informuje, iż od 1 października 2015 r. nastąpi połączenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego. Obie Agencje działać będą pod wspólnym szyldem Agencja Mienia Wojskowego.
Zadania nowej Agencji Mienia Wojskowego będą tożsame z tymi, które do tej pory realizują obie agencje. AMW będzie. więc m.in.: budowała mieszkania dla żołnierzy oraz zarządzała mieniem Skarbu Państwa.
5 sierpnia 2015 r. ustawa powołująca Agencję Mienia Wojskowego została podpisana przez prezydenta. Termin połączenia wyznaczono na 1 października tego roku. Zgodnie z zapisami ustawy do głównych zadań AMW będzie przede wszystkim należało:
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (powierzonym i użyczonym),
• przejmowanie i nabywanie mienia oraz obrót nim,
• remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, a także związanej z nimi infrastruktury,
• budowanie domów mieszkalnych,
• wypłata świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego wprowadza także wiele zmian w ustawie o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Dla żołnierzy jedna z bardziej znaczących to nowe zasady naliczania odprawy mieszkaniowej. Wprowadzone rozwiązanie pozwała ustalić jej wysokość na dzień wskazany przez żołnierza, a nie jak do tej pory na dzień wydania decyzji o wypłacie pieniędzy.
Nowa ustawa daje AMW możliwość przechowywania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Agencja będzie mogła również współpracować przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Ponadto, za zgodą ministra obrony narodowej, AMW będzie mogła nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich clio użytkowania ministrowi oraz jednostkom mu podległym i przez niego nadzorowanym.
Połączenie agencji nie wpłynie na plany inwestycyjne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Do końca tego roku WAM planuje oddać do dyspozycji żołnierzy ponad 500 mieszkań m.in. w Warszawie, Kołobrzegu, Żaganiu, Lesznie, Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim, Przemyślu oraz Nisku.
Link do ustawy; http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3342_u.htm

__________________________________
Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 30.09.2015r. w godz. 08.15 — 12.00 (czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- kierowca SW:38T62 ( prawo jazdy kat. „B”)
- kierowca SW:38T64 ( prawo jazdy kat. „C”)
- kierowca SW:38T65 ( prawo jazdy kat. „C÷E”)
- kierowca SW:38T70 ( prawo jazdy kat. „T”)
- elektromechanik SW:34T64 (obsługa urządzeń zasilających)
- monter SW:28B61 (polowe sieci kablowe)
- strzelec wyborowy SW:20B80
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.
Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.
__________________________________

W związku z pismem Szefa Sztabu 25 Brygady
w Tomaszowie Mazowieckim dotyczącym potrzeb w
do zawodowej służby wojskowej w załączeniu przesyłam
w Dowództwie 25 BKPow do służbowego wykorzystania. Do kontaktów w w/w sprawie został wyznaczony
mjr Marcin KITA (tel. -261167011).
Kawalerii Powietrznej zakresie kandydatów

__________________________________

W związku z pismem Dowódcy Batalionu Ochrony Bazy Redzikowo
informuję, że w dniu 30 września 2015 r. zostaną przeprowadzone wstępne
kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych.
1. Miejsce stawiennictwa: Batalion Ochrony Bazyl Słupsk, ul Westerplatte 44;
2. Termin stawiennictwa: 30.09.2015 rok. godz. 7:30;
3. Wyposażenie: strój sportowy;
4. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkołyl inne dokumenty
i zaświadczenia mające wpływ na postepowanie kwalifikacyjne (np. poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych) dodatkowo byli żołnierze zawodowi świadectwo służby oraz ostatnia opinia służbowa;
5. Żołnierze NSR — kserokopia zaświadczenia/zaświadczeń o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (oryginały do wglądu);
6. Osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa zobowiązane są
do przedstawienia okresów służby w tych formacjach;
7. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczeni zostali:
- por. Mariusz IWANSKI (Szef Sekcji Personalnej) tel. 261 -458-654
- st. chor. Piotr RONDO (Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu) tel. 261-458-654

__________________________________


Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi onanizuje kolejne kwalifikacje do stużby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.
KWALIFIKACJE BĘDĄ PRZEPROWADZONE W DNIACH
28.09.2015 r., 05.10.2015 r. oraz 06.10.2015r.
początek każdorazowo o godz. 10.00
na terenie JW. 4808 przy ul. Partyzantów 33
WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz)
6. niekaralnoŚĆ,
7. dobry stan zdrowia.
KANDYDACI POWINNI MIEĆ ZE SOBĄ:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
KRYTERIA NABORU
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą żołnierze NSR, którzy mają podpisany kontrakt z JW 4808 Gołdap
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA
KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!
Telefon kontaktowy: 261-336-244;
UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.

__________________________________

Informujemy, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje odbędą się w dniu 30.09.20 15 r. o godz. 8.00. przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy”, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania egzaminowi sprawności fizycznej.
Kontakt telefoniczny z jednostką: tel. 261 647 213.

__________________________________

Informujemy o wolnych stanowiskach w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie ( 6 batalion dowodzenia)
Kwalifikacje prowadzone będą w następujących terminach:
6, 20 października 2015r.
3, 17 listopada 2015r.
8, 15 grudnia 2015r.

Kontakt pod nr tel. 261-135-538.

__________________________________
Informujemy, że w dniu 23 października 2014 r. od godziny 08.00 w Centrum Pzygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na osiem stanowisk o nw. parametrach:

OFICER; STE:PPOR/POR; SW:20B01; j.angielski: 2222; poŚwiadczenie bezpieczeństwa: ZASTRZEŻONE

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Do kontaktów wyznaczony został.
mjr Tomasz KLANIK tel. 261 174 305
kpt. Jacek PORĄBANIEC teł. 261 174 259
__________________________________
Informujemy, że obecnie w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia istnieją
następujące potrzeby ilościowe powołań do zawodowej służby wojskowej w podziale
na poszczególne korpusy osobowe:
- SZEREGOWI —0;
- PODOFICEROWIE — 3;
- OFICEROWIE -1
Kontakt pod nr tel. 261-412-725 lub 261-412-727
__________________________________
Informujemy o wolnych stanowiskach służbowych w Jednostce Wojskowej Nr 4222 w Giżycku
mechanik - kierowca 36T63 I 38T64 szer.I st. szer.
kierowca 38T65 szer./ st. szer.
kierowca - elektromechanik 38T64 I 38T72 szer.i st. szer.
Kontakt telefoniczny z jednostką: teł. 261 335 509.

__________________________________
Informujemy, że 15 batalion saperów w Orzyszu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się dnia 23.09.2015r. od godz. 08.00 w 15 batalionie saperów przy ul. Wojska Polskiego 33 w Orzyszu.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wyznaczony został kpt. Paweł KAMIŃSKI tel. 261331308.

__________________________________
Informujemy, że 4 pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku posiada wolne  stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki został wyznaczony:
mł. chor. Jacek PLACETY    teI. 261 671 251.
__________________________________


Informujemy, że JW. 3391 w Zamościu posiada wolne stanowiska dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Lista stanowisk dostępna jest  w naszym WKU u pracowników Wydziału Rekrutacji.
Kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej odbędą się w dniach: 24 września, 1 października oraz 15 października 2015 roku.
Kandydat powinien posiadać:
• oświadczenie o niekaralności;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został kpt. Adam PAZYNA (tel. 261 181 307).


__________________________________

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia Sił Powietrznych (JW 4430) w Śremie w dniu 15.09.2015 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby Wojskowej. Jednostka posiada  wolne etaty dla kierowców kat. C, C+E w korpusie szeregowych. Kandydaci chętni do pełnienia służby w JW 4430 muszą stawić się w dniu 15.09.2015 do godz. 8.00 do biura przepustek JW 4430 w Śremie, ul. Sikorskiego 2.
W ramach kwalifikacji zostanie przeprowadzony egzamin sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci muszą okazać się oryginałem prawa jazdy w dniu kwalifikacji. Żołnierze rezerwy, którzy ukończyli przeszkolenie w ramach służby przygotowawczej muszą okazać się zaświadczeniem o odbyciu Ćwiczeń rotacyjnych.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony JW 4430 został wyznaczony:
kpt. Wojciech Stawicki tel. 261 -524-711.


__________________________________

Informujemy, że 9 batalion dowodzenia JW 4539 w Białobrzegach posiada wolne stanowiska dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
Jednostka posiada wolne etaty na stanowiskach: Kierowca, Młodszy Kierowca, Kucharz, Młodszy strzelec.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4539 odbędą się w dniu 15.09.2015r.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:
- ppor. Grzegorz LEWANDOWSKI tel. 261 887 517.
- st. sierż. Hubert WANIELISTA tel. 261 887 678
__________________________________
Informujemy, że JW. 1128 w dniu 15.09.2015 przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:
chor. Dariusz WOJCIECHOWSKI tel. 261-536-742.
__________________________________
Informujemy , że w 2016 roku znacznie zwiększą się  potrzeby powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej głównie w korpusie osobowym medycznym.
Po reorganizacji 1 Wojskowego Szpitala Polowego wystąpi potrzeba pozyskania w korpusie podoficerskim około 20 pielęgniarek i 6 ratowników medycznych, natomiast w korpusie szeregowych zawodowych około 50 żołnierzy różnych specjalności. W podobnej sytuacji będzie 2 Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu.
Jednym z głównych wymagań do służby w Wojskowych Szpitalach Polowych, wynikających z przeznaczenia jednostki, jest zgoda i zdolność do służby poza granicami kraju wymagana bezwzględnie na każdym stanowisku. Informację o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 1. WSzP.Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:
- ppor. Marzena TAŃISKA tel. 261 413 055.

__________________________________
Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje kolejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.

KWALIFIKACJE BĘDĄ PRZEPROWADZONE W DNIACH

14.09-15.09.2015 r. (poniedziałek, wtorek) o godz. 10.00 na terenie JW 4808
przy ul. Partyzantów 33
Lista wolnych stanowisk znajduje się tutaj

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI

1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.
KANDYDACI POWINNI MIEĆ ZE SOBĄ:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
KRYTERIA NABORU
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą żołnierze NSR, którzy mają podpisany kontrakt z JW 4808 Gołdap
JEDNOSTKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!
Telefon kontaktowy: 261-336-244;
UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.
 
__________________________________
Informujmy, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca. Kandydaci powinni zgłosić się o godzinie 8.00 na biuro przepustek.
Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:
- zaświadczenia ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali)
- kontrakt z NSR (po służbie przygotowawczej)
- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej)
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające wysiłek fizyczny.
Aktualnie występują 143 wakaty na stanowiskach szeregowych zawodowych.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie z ramienia Dowódcy 17BZ wyznaczeni zostali:
- Pan Zygmunt RZEŹNICKI — tel. 261674265;
- Pan Kazimierz SKUZA—tel. 261674815;
- kpt. Tomasz ŁĘTOCHA — tel. 261674239; tel. 261674246;
__________________________________
Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 3605 w Śremie posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby. Lista stanowisk dostępna tutaj.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej zostały zaplanowane na dzień 06.10.2015r., które obejmować będą:
- sprawdzian z wychowania fizycznego,
- sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego,
- rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:
- dowód osobisty,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje itp.
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego oraz strój sportowy.
Termin stawiennictwa 06.10.2015 r. do godz. 8.00 — biuro przepustek Jednostki Wojskowej Nr 3605 w Śremie ul. Sikorskiego 2.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:
kpt. Dariusz CZAJKOWSKI tel. 261 524 651.
__________________________________
Informujemy, że w 16 batalionie saperów występują wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Lista wolnych stanowisk dostępna tutaj.
Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- kpt. Bogusław HAWTKA—tel. 261 152 556;
- mł. chor. Marek CAPAŁA — tel. 261 152 558;
- st. szer. Robert MAŚLICH — tel. 261 152 558

__________________________________
Informujemy o powstaniu witryny internetowej www.obywatel.gov.pl na której znajdą Państwo wskazówki i informacje dotyczące usług oferowanych przez organy administracji publicznej. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia zakładki Służba Wojskowa w której znajdują się wyjaśnienia oraz instrukcje załatwienia najczęściej spotykanych spraw związanych z wojskiem. Jednocześnie uruchomiony został rządowy system informacji telefonicznej z numerem centralnym 222 500 115 pod którym również można uzyskać pomoc w załatwieniu urzędowych spraw.
W WKU Warszawa - Mokotów pomoc można uzyskać pod nr tel. 261 824 045 (tylko w obszarze działalności urzędu i administrowanego terenu).
__________________________________
Informujemy o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 1128 w Malborku.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej zostały zaplanowane na dzień 15.09.2015r. godz. 8.30, które obejmować będą:
- sprawdzian z wychowania fizycznego,
- sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego,
- rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:
- dowód osobisty,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje itp.
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
Termin stawiennictwa do godz. 8.30 - hala sportowa Jednostki Wojskowej Nr 1128w Malborku ul. 17-go Marca 20.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:
chor. Dariusz WOJCIECHOWSKI tel. 261-536-742. wojskowej.

mechanik-kierowca SW:22J62/3BT65
mechanik-kierowca SW:22J68/38T65
mechanik-kierowca SW:22J79/38T64
kierowca-obsługa SW:38T64/22J77
młodszy kierowca SW:38T64
elektromechanik-kierowca SW:22G66/38T65
kierowca SW:38T65/38T64
kierowca-elektromechanik SW:38T65/22H63
operator SW:34A75
kierowca SW:38T68

__________________________________
Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych do garnizonu:
Siedlce, Chełm w terminie:
22.09.2015r., 29.09.2015r., 06.10.2015r., 13.10.2015r., 20.10.2015r., 27.10.2015r. o godz. 08.00

na n/w stanowiska:

1. KIEROWCA OPERATOR SW:20B68;
2. KIEROWCA SW:20B69;
3. DZIAŁONOWY OPERATOR SW:20B70;
4. KIEROWCA CELOWNICZY SW:20872120B78
5. KIEROWCA SW:38T64;
6. KIEROWCA SW:38T65;
7. MECHANIK SW:38T74;
8. ELEKTROMECHANIK SW:34T64
9. CELOWNICZY/OBSŁUGA SW:20D62;
10.OPERATOR SW:32B62;
11.MECHANIK SW:32T69;
12.OBSŁUGA RADIOTELEFONISTA SW:38B74;
13.OPERATOR KIEROWCA SW:34A71/38T64;
14.OPERATOR SW:34A75.

Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą, (w przypadku służby przygotowawczej, nadany przydział kryzysowy oraz odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne);
• mieć orzeczoną kategorię zdrowia A;
• nie karani;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej;
• test sprawnościowy z WF.
Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej mjr Gabriel DĘBOWIEC tel. 261-812-108;
• Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej mł. chor. Jan RACZKIEWICZ tel. 261-812-344.,
st. sierż. Tomasz RUDZIŃSKI tel. 261-812-109.


__________________________________
Informujemy, że w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej od dnia 11 września 2015 r. kwalifikacje kandydatów którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdy piątek o godz. 08.00.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;