Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe - informacje
 

 

 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

Liczebność NSR odpowiada potrzebom obronności państwa w czasie kryzysu, zapewniając pozyskanie do Sił Zbrojnych wystarczającej liczby ochotników o pożądanych predyspozycjach i kwalifikacjach. Ewidencyjnie Siły Zbrojne będą liczyć do 120 tys. żołnierzy, w tym  ok. 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne mogą także brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania Narodowych Sił Rezerwowych z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy.

Ponadto Narodowe Siły Rezerwowe służą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

Rozpoczęcie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych poprzedzone jest zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego. Przydział kryzysowy nadaje wojskowy komendant uzupełnień.

Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawiera z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat. Kontrakt jest zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień. W ramach podpisanego kontraktu żołnierz rezerwy zobowiązuje się do brania udziału w zaplanowanych ćwiczeniach wojskowych (rotacyjnych) trwających łącznie do 30 dni i odbywanych z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Należności finansowe przysługujące żołnierzowi NSR odbywającemu ćwiczenia wojskowe nie wliczają się do dochodu, a więc są zwolnione z opodatkowania.

Kryteria przyjęcia do NSR

Każdy żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłosić się do wykonywania obowiązków w ramach NSR, ale musi spełniać następujące wymagania:

• posiadać orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań,

• nie może być karany za przestępstwa umyślne,

• mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne,

• uzyskać odpowiednie kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej,

• zaliczyć sprawdzian z wychowania fizycznego,

• w przypadku żołnierza, który nie odbył czynnej służby, należy odbyć służbę przygotowawczą i zdać egzamin.


Ponadto zawarcie kontraktu może być uzależnione od posiadania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Kandydaci zgłaszają się do WKU, skąd będą kierowani do dowódcy jednostki, w którym ma być nadany przydział mobilizacyjny.

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju będzie polegał na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej (w przypadkach uzasadnionych potrzebami sił zbrojnych, zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, itp.).

Żołnierz rezerwy, który pozostaje na przydziale kryzysowym nie może być zwolniony, poza nielicznymi wyjątkami.

Przysługiwać mu mają m.in. następujące uprawnienia i świadczenia:

• rekompensata finansowa,

• prawo do zwrotu kosztów dojazdu,

• urlop bezpłatny wliczany do okresu pracy,

• doliczenie - na żądanie - okresów służby w NSR do wysługi emerytalnej, jeśli jest się emerytem
  wojskowym z niepełną wysługą,

• możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki,

• bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny,

• bezpłatne zakwaterowanie,

• umundurowanie i ekwipunek wojskowy, bezpłatne badania profilaktyczne.

Z kolei pracodawcy mają otrzymać rekompensatę kosztów zatrudnienia żołnierza rezerwy.

 

Informacje nt. Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać pod numerem: 261 824 058