Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe - pytania
 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – W ŚWIETLE UREGULOWAŃ USTAWOWYCH


1.    Jaki jest skład Narodowych Sił Rezerwowych?

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe
w jednostkach wojskowych.

2.    Co to jest przydział kryzysowy i kto go nadaje?
Przydział kryzysowy to wyznaczenie żołnierza rezerwy – ochotnika, poprzez nadanie karty przydziału kryzysowego będącej decyzją administracyjną, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej. Podstawą jego nadania jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Organem uprawnionym do nadania przydziału kryzysowego jest wojskowy komendant uzupełnień, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza rezerwy.

3.    Jaki jest czas przebywania na przydziale kryzysowym?

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania.

4.    Jakie są podstawowe zadania NSR?
Podstawowe zadania NSR wynikają z przeznaczenia Sił Zbrojnych i realizacji przez nie konstytucyjnych zadań
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych państwa. Narodowe Siły Rezerwowe stanowią także wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Ponadto żołnierze NSR służyć będą uzupełnianiu stanowisk wojskowych w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

5.    Kto może ubiegać się o służbę w NSR?

O służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierz, który odbył zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź odbywał służbę kandydacką. Ponadto, warunkiem formalnym jest spełnienie ogólnych wymagań dotyczących powołania do czynnej służby wojskowej tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby.

6.    Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem NSR?
Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca trybu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby. W przypadku złożenia przez żołnierza rezerwy wniosku o zawarcie kontraktu, rozpocznie się jednocześnie procedura kwalifikacyjna.

7.    Czy kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR?
Kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej
i posiadanie tytułu żołnierza rezerwy.

8.    Czy mogę zostać żołnierzem NSR, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?
Jeśli nie byłeś/byłaś w wojsku, a posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej i chcesz zostać żołnierzem NSR musisz odbyć służbę przygotowawczą. Rekrutację do tej służby prowadzą wojskowe komendy uzupełnień.
Jeśli nie byłeś/byłaś w wojsku i nie masz uregulowanego stosunku do służby wojskowej zgłoś się do wojskowego komendanta uzupełnień, który skieruje Cię do właściwej komisji lekarskiej w celu orzeczenia Twojej zdolności
do służby wojskowej.
W przypadku, gdy komisja lekarska stwierdzi, że jesteś zdolny/zdolna do czynnej służby wojskowej (kat. „A”) – to dalszy tryb postępowania jest taki sam jak w odniesieniu do osób posiadających uregulowany stosunek
do służby wojskowej.

9.    Na czym polega wykonywanie obowiązków służbowych w NSR?
Żołnierze NSR zobligowani są do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, trwających łącznie do trzydziestu dni w ciągu danego roku kalendarzowego, które realizowane są w terminach i w wymiarze określonym w planie ćwiczeń opracowanym na szczeblu jednostek wojskowych. Szczególną formą ćwiczeń wojskowych rotacyjnych są ćwiczenia odbywane w trybie natychmiastowego stawiennictwa, organizowane nie częściej niż 1 raz w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku powołania na te ćwiczenia ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Powołanie żołnierzy NSR do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Powołanie żołnierzy NSR do odbycia ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa zarządza Szef Sztabu Generalnego WP lub osoby przez niego upoważnione. Ponadto, ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
•    jednodniowe, które na wniosek lub za zgodą żołnierzy mogą być odbywane również w dniach wolnych od pracy, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
•    krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do 30 dni), odbywane na wniosek lub za zgodą żołnierzy rezerwy, jeżeli występują potrzeby Sił Zbrojnych. Do ich odbycia żołnierze rezerwy mogą zostać także zobowiązani – jeden raz w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego;
•    długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90dni), odbywane na wniosek lub za zgodą żołnierzy rezerwy, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych. Do odbycia tych ćwiczeń żołnierze NSR mogą zostać również zobowiązani – jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych.
O powołaniu do odbycia takich ćwiczeń wojskowych wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak nie później niż na 6 miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia.
Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega również na pełnieniu okresowej służby wojskowej. W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa.

10.    Jak wygląda proces przyjęcia żołnierza rezerwy do NSR?
Żołnierz rezerwy zainteresowany przyjęciem do NSR, po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, składa wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w swojej wojskowej komendzie uzupełnień. Tam przedstawione zostaną uwarunkowania dotyczące służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz procedury wstąpienia do NSR, a także ustalone zostanie stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, na które ochotnik spełnia warunki formalne do nadania przydziału kryzysowego.
Kolejny krok to zgłoszenie się we wskazanym miejscu na badania i testy (badania psychologiczne) oraz stawienie się w jednostce wojskowej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikację przygotowania zawodowego i rozmowę kwalifikacyjną.
Po pozytywnym zakończeniu tej procedury i zaakceptowaniu kandydata, żołnierz rezerwy podpisuje z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na określonym stanowisku służbowym w tej jednostce.
Kontrakt stanowi podstawę nadania przydziału kryzysowego przez wojskowego komendanta uzupełnień i z chwilą jego otrzymania żołnierz rezerwy staje się żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

11.    Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR?
Do wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    odpis, uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2)    odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów, które potwierdzają Twoje kwalifikacje, na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
3)    uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli je posiadasz.

12.    Czy w związku ze służbą w NSR mogę zostać zwolniony z pracy?
Przepisy dotyczące służby w ramach NSR, gwarantują żołnierzowi rezerwy, który posiada nadany przydział kryzysowy trwałość zatrudnienia. Oznacza to, że stosunek pracy z tym żołnierzem, będącym jednocześnie pracownikiem, nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.
Dotyczy to zarówno pobytu w jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadań w ramach ćwiczeń wojskowych, jak i w całym okresie obowiązywania nadanego przydziału kryzysowego.
Nie dotyczy to jedynie umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, a także wtedy, gdy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika).
Może to także wystąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach zwolnień grupowych.

13.    Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę wojskową w NSR?

Żołnierzowi NSR przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji zawodowych.
Zapewnia to jednocześnie zdobycie cennych umiejętności przydatnych także na cywilnym rynku pracy. Żołnierze NSR mają pierwszeństwo przy ubieganiu się o zatrudnienie w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju.
W trakcie służby każdy żołnierz ma możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe. Pełnienie służby wojskowej w ramach NSR daje możliwość udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodowej służby wojskowej.

14.    Jakie świadczenia przysługują żołnierzom NSR?
Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby w NSR obejmują głównie:
1)    uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
2)    zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
3)    prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych (w tym nagrody uznaniowej za odbycie ćwiczeń wojskowych – do 2000zł);
4)    bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
5)    bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
6)    bezpłatne wyżywienie.
Służba wojskowa w ramach NSR gwarantuje żołnierzom:
1)    opiekę medyczną;
2)    opiekę stomatologiczną;
3)    stabilność zawodową (urlop w zakładzie pracy na czas służby i szkolenia w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.)
Ponadto, żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową, czas czynnej służby wojskowej w NSR wliczony zostanie do wysługi emerytalnej.

15.    Czy służba w NSR nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi?
W założeniach służba wojskowa w NSR nie powinna kolidować ze sprawami rodzinnymi ani zawodowymi żołnierza rezerwy, ponieważ plan ćwiczeń wojskowych ustalany będzie z dużym wyprzedzeniem i żołnierz będzie mógł zaplanować swoje sprawy osobiste oraz dostosować je do obowiązków wynikających ze służby wojskowej w ramach NSR. Związane jest to z faktem, że dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz rezerwy ma nadany przydział kryzysowy, ustala w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez tego żołnierza ćwiczenia wojskowej rotacyjne.
Wykaz ten sporządzany jest nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Wykaz ten otrzymuje także, żołnierz rezerwy. Ustalenie dni, w których mają się odbyć ćwiczenia wojskowe rotacyjne w pierwszym roku kalendarzowym, w którym nadano żołnierzowi przydział kryzysowy może nastąpić również w ciągu tego samego roku w formie załącznika do wykazu.
O terminach ćwiczeń wojskowych, odpowiednio wcześniej, zostanie także powiadomiony pracodawca zatrudniający żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy.

16.    Gdzie można uzyskać informacje o NSR?

Informacje o NSR można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz w jednostkach wojskowych, a także na ich stronach internetowych oraz w oficjalnych serwisach resortu obrony narodowej:
•    www.mon.gov.pl;
•    www.sgwp.wp.mil.pl;
•    www.wojsko-polskie.pl.

17.    Podstawowe akty prawne dotyczące NSR:
•    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 616);
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518);
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575);
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 145, poz. 971);
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950);
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1656);
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77)