Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa 2017
 
Kwalifikacja wojskowa 2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z  2016r. poz. 1534 i 2138), §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. poz.1566 i poz. 1834 oraz z 2012r. poz.68) i §2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U.poz.1657) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.


1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998r.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie,
o którym mowa w ust.1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
1)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.


4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz.321).

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa - Mokotów:

-PKLek. Nr 3 od 15.02.2017r. do 27.04.2017r.
(ul. Bielawska 3, Warszawa)

Dzielnice: Mokotów, Wilanów i Ursynów m.st. Warszawy

-PKLek. PIASECZNO od 27.02.2017r. do 14.04.2017r.
(ul. Chyliczkowska 12, Piaseczno)

Miasto Tarczyn i Gminy: Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów

-PKLek. GRÓJEC od 01.03.2017r. do 30.03.2017r.
(ul. Strażacka 11, Grójec)

Gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n/Pilicą, Pniewy, Warka


PRZENIESIENIE DO REZERWY:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - "B" nie
są przenoszone do rezerwy do czasu ponownego badania lekarskiego i zaliczeniu ich do kategorii zdrowia "A", "D" lub "E".

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku
do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach
od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub  Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje
z mocy prawa, co oznacza, że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.
 

SANKCJE KARNE:

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.