Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia wojskowe i okresowa służba wojskowa
 

ABC służby: ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

ŻOŁNIERZEM REZERWY - jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

ĆWICZENIA WOJSKOWE:

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju, polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

1)    żołnierzy rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe;

2)    żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;

3)    osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane, jako:

1)    jednodniowe;

2)    krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;

3)    długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;

4)    rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami

   w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

1)    odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;

2)    mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

3)    mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;

4)    na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się, mogą oni odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE:

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe tworzą Narodowe Siły Rezerwowe.

Żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, spełniającego warunki do zawarcia kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma być nadany przydział kryzysowy. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiedni organ poświadczenia bezpieczeństwa. Kontrakt wygasa w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.

Żołnierza rezerwy, może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, jednak nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczne z wycofaniem wniosku traktuje się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia kontraktu.