Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus szeregowych zawodowych
 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

WSTĄP DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

1) żołnierz rezerwy, który posiada:

- ukończone gimnazjum,

- przygotowanie zawodowe ( np. w przypadku powołania na stanowisko ratownika medycznego
  posiadanie odpowiednich uprawnień),

- odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową,

- niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez
  wojskowego komendanta uzupełnień

 

2) żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który
    posiada: - ukończone gimnazjum,

- przygotowanie zawodowe,

- niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez
  dowódcę jednostki wojskowej;

 

3) ponadto, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, można powołać inną osobę, która posiada: -
    ukończone gimnazjum,

- przygotowanie zawodowe,

- szczególne kwalifikacje lub umiejętności w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę.

 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej w pierwszych dwóch przypadkach następuje w wyniku inicjatywy żołnierza (złożenia przez niego stosownego wniosku )natomiast w trzecim przypadku w wyniku inicjatywy Sił Zbrojnych (wymagane jest tylko pisemna zgoda osoby, którą zainteresowane jest wojsko).

 

Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do służby we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendzie uzupełnień a żołnierz służby zasadniczej albo nadterminowej w kancelarii jednostki wojskowej dołączając:

- życiorys,

- odpis skrócony aktu urodzenia,

- odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie,

- poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,

- kopię dowodu osobistego,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym
  do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.