Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2018
 
Kwalifikacja wojskowa 2018

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 roku.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z  2016r. poz. 1534 i 2138), §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. poz.1566 i poz. 1834 oraz z 2012r. poz.68) i §2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2254) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r.


1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999r.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie,
o którym mowa w ust.1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
1)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.


4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.