Strona Główna BIP Strona Główna
Służba w NSR po nowelizacji
 

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych po nowelizacji

      Z dniem 01 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg korzystnych zmian w przepisach dotyczących służby żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz ich pracodawców, m.in.:

•    wojskowy komendant uzupełnień będzie informował pracodawcę o powołaniu jego pracownika na rotacyjne ćwiczenia wojskowe oraz o dniach, w których ćwiczenia te będą odbywane i zmianach w wykazie tych ćwiczeń;

•    wydłużona została z 30 do 90 dni procedura wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów  poniesionych z tytułu zastępstw w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej oraz wprowadzono zmianę określającą właściwość miejscową szefa WSzW zgodna z miejscem położenia zakładu pracy a nie jak dotychczas, miejsca stacjonowania JW w której odbywał ćwiczenia;

•    podniesiono współczynnik dotyczący sposoby naliczania maksymalnej kwoty zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, z 1/30 na 1/21;

•    umożliwiono pracodawcy wyrażanie opinii w zakresie kierowania żołnierza NSR przez komendanta WKU do odbycia szkoleń, kursów w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz zakładzie pracy;

•    podniesienia wysokości świadczeń za ćwiczenia wojskowe w związku z naliczaniem ich wg. stanowiska a nie jak do tej pory tylko stopnia wojskowego;

•    podniesiono współczynnik dotyczący sposoby naliczania za każdy dzień ćwiczeń wojskowych świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi utracone zarobki z  1/30 na 1/21;

•    możliwości aneksowania kontraktów oraz zmiany ich treści bez konieczności zawierania nowego kontraktu oraz kolejnego sprawdzania kandydata;

•    zniesienia granicy 15 lat przebywania na przydziale kryzysowym, granicę wieku określa  górna granica wieku tj. w przypadku szeregowych – 50 lat, podoficera i oficera 60 lat;

•    zawieszania przydziałów kryzysowych kobietom  na czas ciąży i po porodzie i powrót na stanowisko bez wszczynania nowej procedury naboru;

•    zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej będzie podejmował dowódca, ze względu na ważne sprawy osobiste a nie jak do tej pory automatycznie na wniosek szkolonego;

•    okres odbywania służby przygotowawczej może być skrócony w stosunku do żołnierzy którzy niektóre wymagane umiejętności nabyli przed powołaniem do odbycia służby przygotowawczej ( w klasach o profilu wojskowym i organizacjach o charakterze pro obronnym);