Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi nabór  kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.  Najbliższe kwalifikacje odbędą się 23 lutego 2018 roku, stawiennictwo na godz. 8.30, JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
— oświadczenie o niekaralności;
— dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
— strój sportowy;
— przybory piśmiennicze.


Informujemy, że w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu istnieje możliwość zawarcia kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR z żołnierzami o niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- w korpusie oficerów:
  30-B-01 młodszy oficer;
  30-B-02 młodszy oficer.
- w korpusie podoficerów:
  30-B-22 starszy nasłuchowiec.


Informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 roku od godziny 07.30 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej. Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk.
Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali: mjr Jacek PORĄBANIEC tel. 261-174-305 oraz por. Tomasz ZALEWSKI tel. 261-174-259.

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów w Jednostce Wojskowej Nr 3533 w Sandomierzu. Jednocześnie informujemy, że najbliższe kwalifikacje na poniższe stanowiska odbędą się 20 lutego 2018 roku.
Wymagane jest aby kandydaci ukończyli szkolenie w ramach służby przygotowawczej lub odbyli w przeszłości zasadniczą służbę wojskową. Przydział w ramach NSR oraz odbycie ćwiczeń rotacyjnych, choć będzie dodatkowym atutem nie jest wymagane.
Kandydaci powinni spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
— udokumentowane stosownymi świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie techniczne;
— odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych;
— dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach;
— udokumentowana znajomość języka angielskiego (wg STANAG 6001);
— udokumentowane osiągnięcia sportowe.
Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzaminu WF (kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy). Po egzaminie odbędą się rozmowy w trakcie których może nastąpić sprawdzenie wiedzy przydatnej na stanowisku, na które dana osoba kandyduje jak i ogólnej wiedzy o Siłach Zbrojnych.
Termin stawiennictwa 20 lutego 2018 roku godzina 8.00, JW 3533 Sandomierz, ul. Mickiewicza 38.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony JW 3533 w Sandomierzu wyznaczeni zostali:
- por. Wojciech RYCZAJ tel. 261-514-514
- chor. Janusz PIĘTOWSKI tel.261-514-514.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy o wolnych stanowiskach dla żołnierzy NSR w 9 Batalionie Dowodzenia w Białobrzegach nr 4539. Najbliższe kwalifikacje dla kandydatów odbędą się 22.02.2018 r. o godz. 8.00.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. chor. Krystian Kamrowski (tel. 261-887-521) oraz sierż. Karol Jurkiewicz (tel. 261-887-678).

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że Jednostka Wojskowa 1560 w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR na niżej wymienione stanowiska przewidziane dla podoficerów:
- młodszy podoficer specjalista — SW 38A21 — STE: starszy podoficer;
- młodszy podoficer specjalista — SW 32B24 — STE: starszy podoficer;
- dowódca plutonu — SW 22G21/99Z99 — STE: starszy podoficer;
- obsługa ruchomego węzła łączności — SW 28B32 — STE: podoficer;
- dowódca sekcji — SW 32B25 — STE: podoficer;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:  kpt. Magdalena SOKOŁOWSKA tel. 261-529-625 i p. Marek ANTOS tel. 261-529-629.


Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 14 lutego 2018 roku, stawiennictwo na godz. 8.00, 5 pinż. Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39.
Kandydat powinien:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych zamieszczonych w wykazie stanowisk;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- młodszy podoficer specjalista: chor. Sławomir NIKODEM tel.: CA MON 261-454-788, kom.: 885210005
- podoficer - kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel.: CA MON 261-454-788.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, iż ruszyła rekrutacja na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Terytorialnej Służby Wojskowej. W celu uzyskania wskazówek dotyczących złożenia wniosku, zapraszamy do WKU Warszawa-Mokotów w godzinach urzędowania lub kontaktu telefonicznego: 261-824-059.


Informujemy, że 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie będzie prowadził kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach NSR w dniu 20 lutego 2018 roku.


Informujemy, że w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu występują wakujące nw. stanowiska służbowe wyznaczone do NSR:
- w korpusie oficerów
    - szef służby zdrowia – dowódca zespołu STE major
    - dowódca ośrodka analizy skażeń STE por./kpt.
- w korpusie podoficerów
    - podoficer specjalista STE chor./st.chor./ st.chor.szt.
    - dowódca aparatowni STE sierż./st.sierż./mł.chor.
    - starszy technik STE sierż./st.sierż./mł.chor.
    - starszy technik STE sierż./st.sierż./mł.chor.
    - dowódca obsługi STE sierż./st.sierż./mł.chor.
    - dowódca obsługi STE sierż./st.sierż./mł.chor.
    - dowódca drużyny remontowej – dowódca aparatowni STE sierż./st.sierż./mł.chor.
    - dowódca drużyny - kierownik warsztatu STE sierż./st.sierż./mł.chor.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem naboru do NSR wyznaczeni zostali pan por. Janusz MAC tel. 261-688-360, pan Grzegorz OSIŃSKI tel. 261 688 386. Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje dla ochotników realizowane są w każdy czwartek (po uzgodnieniu terminu).


Informujemy, że najbliższe kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w 6 batalionie logistycznym odbędą się 7 lutego 2018 roku.

Na stronach internetowych 6 Batalionu Logistycznego oraz 6 Brygady Powietrznodesantowej znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla ww. kandydatów:

- http://6blog.wp.mil.pl/pl/43.html

- http://6bpd.wp.mil.pl/pl/8.html


Informujemy, że w dniu 02 lutego 2018 r. od godziny 08.00 w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie informujemy, że w 2 Pułku Inżynieryjnym występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz dla szeregowych zawodowych posiadajacych prawo jazdy kat. C, C+E.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został st. sierż. Grzegorz Łukomski, tel.: 261-436-448).


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 8 Batalionie Dowodzenia w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w 1. Ośrodku Radioelektronicznym. Jednocześnie informujemy, że najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i do NSR to 23 stycznia 2018 roku.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej 1. ORel:
- st.chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że najbliższe kwalifikacje w JW 4391 odbędą się 02 lutego 2018 r.

Termin stawiennictwa
02 lutego 2018 roku godzina 8.30, JW 4391
Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
— oświadczenie o niekaralności;
— dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
— strój sportowy;
— przybory piśmiennicze.Informujemy, że w Morskiej Jednostce Rakietowej występuję wakujące nw. stanowisko służbowe:

- Radca prawny, STE: ppor./por.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Morskiej Jednostki Rakietowej tel. 261-235-113Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie. Jednocześnie informujemy, że najbliższe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych odbędą się w następujących terminach: 23 stycznia oraz 13 lutego 2018 roku.

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 3 batalionie radiotechnicznym w Sandomierzu.


>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że najbliższe kwalifikację w Batalione Reprezentacyjnym w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się 01 lutego 2018 roku.Informujemy, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego występują wakujące nw. stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych:
1) Szef Sekcji Personalno — Wychowawczej. STE: POR / KPT.;
2) Oficer Wydziału Zabezpieczenia, STE: POR / KPT.;
3) Oficer Sekcji Operacyjno - Szkoleniowej, STE: POR/ KPT.;
4) Komendant Ochrony STE: PDF. ST.;
5) Oficer Zespołu Analiz, STE: POR/ KPT.;
6) Oficer Zespołu Medycyny Prewencyjnej, STE: POR / KPT.;
7) Podoficer Specjalista Wydziału Zabezpieczenia, STE: PDF. ST.;
8) Starszy Technik — Kierowca Zespołu Medycyny Prewencyjnej, STE: PDF;
9) Pielęgniarka— Zespołu Medycznego, STE: PDF MŁ.;
10) Pielęgniarka—Zespołu Medycznego, STE: PDF ML.;
11) Starszy Technik — Zespołu Medycznego, STE: PDF.;
12) Starszy Technik — Grupa Zabiegów Sanitarnych, STE: PDF.;
13) Starszy Technik — Grupa Zabiegów Sanitarnych, STE: PDF.;Informujemy, że 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie będzie prowadził kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach NSR w dniach 16 oraz 30 stycznia 2018 roku.Informujemy, że 11 batalion remontowy posiada wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w korpusach oficerów (oficerów młodszych) i podoficerów (podoficerów młodszych, podoficerów). Kwalifikacje odbywać się będą w ww. terminach w kompleksie koszarowym w Żaganiu przy ul. Żarskiej, o godz. 08.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym kandydata.
Terminy kwalifikacji w 2018 roku:
- I kwartał: 09 styczeń; 06 luty; 06 marzec;
- II kwartał: 10 kwiecień; 08 maj; 05 czerwiec;
- III kwartał: 03 lipiec; 07 sierpień; 11 wrzesień;
- IV kwartał: 09 październik; 06 listopad; 04 grudzień.

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:
• dowód osobisty;
• książeczkę wojskową;
• strój sportowy;
• zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Osoba upoważniona do kontaktów: ppor. Joanna GŁOWACKA 261-688-359.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali: szef Sekcji Personalno-Administracyjnej mjr Marcin MURACH (Teł. 261-892-670) oraz podoficer specjalista Sekcji Personalno-Administracyjnej st. chor. szt. Sławomir OWCZARSKI (tel. 261-892-713).

>>Wykaz stanowisk<<W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 5 stycznia 2018 r.
Termin stawiennictwa 5 stycznia 2018 roku godzina 8.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
— oświadczenie o niekaralności;
— dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
— strój sportowy;
— przybory piśmiennicze.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w Centrum Przygotowań do misji zagranicznych w Kielcach.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR na n/w stanowiska przewidziane dla podoficerów:
- obsługa systemu, starszy technik — STE: podoficer — 2 etaty.

Szczegółowych informacji udziela:
- p. Marek ANTOS tel., 261-529-629.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW Nr 3430 w Białobrzegach (garnizon Zegrze).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- kpt. Renata DYMERSKA tel. 261 887 372
- st. chor. Piotr GRECZKOWSKI tel. 261 887 358.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w 5 Pułku Inżynieryjnym Szczecin Podjuchy.

>>Wykaz stanowisk<<