Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Informujemy, że  1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowe, lista nieobsadzonych stanowisk służbowych  w załączeniu.

Głównym zadaniem 1 Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. Zadania realizowane są w kraju i za granicą. Flota statków powietrznych 1 Bazy Lotnictwa Transportowego jest sukcesywnie powiększana o nowoczesne samoloty, a personel służby inżynieryjno-lotniczej bierze udział w licznych kursach I szkoleniach, również międzynarodowych.
Ponadto, personelowi wykonującemu bezpośrednia obsługę statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu o statusie „HEAD”, przysługuje w charakterze stałym „ dodatek specjalny z mnożnikiem 0,20 kwoty bazowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

 
- ppłk Tomasz WITEK (261-821-600);
- mjr Łukasz SZYMAŃSKI (261-821-215);
- ppor. Marek OSIAK (261-821-739);
- st. chor. Mariusz KOSTRZEWA (261-821-397).

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu prowadzi nabór na stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:

  • wykształcenie średnie techniczne: preferowane technik mechatronik, technik elektronik, elektrotechnik, technik informatyk, mechanik precyzyjny;
  • znajomość języka angielskiego - minimalne wymagania na poziomie 2,1,2,1 wg. STANAG 6001 lub osiągnięcie 70% na świadectwie maturalnym z zaawansowanego języka angielskiego;
  • stopień wojskowy: kpr., st. kpr., plut, sierż., st. sierż., mł. chor.

Preferowani są żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
Jednocześnie informujemy, że JW w Poznaniu posiada również nieobsadzone stanowiska służbowe w grupie osobowej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.

Termin kwalifikacji 25.06.2018 r., 02.07.2018 r.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- mjr Krzysztof KOSTEWICZ - tel.261 548 593, 519 038 268;
- st. .sierż. Daniel KRUSZWICKI- tel. 261 547 512.


Informuję, że w 6  batalionie powietrznodesantowy w Gliwicach są potrzeby dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na  następujące wakujące stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych:

- KIEROWCA-RATOWNIK– SW1-28T64; SW2-40H61; U 0/1 – klauzula nie wymagane.


Informujemy, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku, pozostającej w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, są potrzeby uzupełnienia wakujących stanowisk służbowych przeznaczone dla podoficerów i oficerów wyszczególnione w załączniku.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na specjalności wojskowe w jakich występują specjalistyczne wakujące stanowiska, aby uniknąć narażania kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki związane z koniecznością przybycia do jednostki, kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.

 

Ponadto nadmieniam, że żołnierze rezerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej,
- ubiór sportowy,
- obuwie sportowe,
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia,
- inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia praktyczne umiejętności).

 

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został: mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI (Tel. 261 167 509).

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 6. batalionie dowodzenia w Krakowie odbędą się kwalifikacje do naboru w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR - w załączeniu wykaz wolnych stanowisk.

Szczegółowe informacje na stronie http://6bdow.wp.mil.pl/pl/83.html.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 16. Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach zostaną przeprowadzone kwalifikacje do naboru do obsadzenia wolnych stanowisk służbowych w korpusie oficerskim i korpusie podoficerskim, które to zostały przedstawione w załączniku.
Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
- Szef Sekcji Personalnej - tel.26 1 887 467;
- Oficer sekcji personalnej - tel. 261 887 468.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że 3. Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie zostaną przeprowadzone kwalifikacje na nieobsadzone stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej do trzech lat wstecz, o możliwości powrotu do zawodowej służby wojskowej na stanowiska występujące w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej.

Do kontaktów roboczych wyznaczony został:  mjr Dariusz WĘGRZYN (tel. 261 137 709) oraz p. Wojciech SKOMRA (tel. 261 137 534).

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 1156 w Poznaniu prowadzi nabór na stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
— wykształcenie średnie techniczne: preferowane technik mechatronik, technik elektronik, elektrotechnik, technik informatyk, mechanik precyzyjny;
— znajomość języka angielskiego - minimalne wymagania na poziomie 2,1,2,1 wg. STANAG 6001 lub osiągnięcie 70% na świadectwie maturalnym z zaawansowanego języka angielskiego;
— stopień wojskowy: kpr., st. kpr., plut, sierż., st. sierż., mł. chor.
Preferowani są żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
Jednocześnie informuję, że JW. 1156 w Poznaniu posiada również nieobsadzone stanowiska służbowe w grupie osobowej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.
Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 18 i 25 czerwca 2018 roku.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali: mjr Krzysztof KOSTEWICZ - tel.261-548-593, 519-038-268; oraz st. sierż. Daniel KRUSZWICKI- tel. 261-547-512.


Informuję, że w każdy wtorek miesiąca w 1. batalionie kawalerii powietrznej Leźnica Wielka odbędą się kwalifikacje na  wakujące stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych na które nie toczą się procedury powołania do zawodowej służby wojskowej – wykaz w załączeniu.

W związku z powyższym, potencjalnych kandydaci do służby zawodowej proszę zgłaszać się (oprócz dni ustawowo wolnych) od godz. 09.00 (zbiórka kandydatów o godz. 8.00-8.30 na Biurze Przepustek) w Jednostce Wojskowej 4393, 95-043 Leźnica Wielka.
Jednocześnie nadmieniam, iż kandydaci powinni posiadać ze sobą:
•    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do zaliczania egzaminu sprawności fizycznej;
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
•    zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył);
•    dokumenty potwierdzające ukończone szkoły, kursy, szkolenia;
•    dowód osobisty;
•    prawo jazdy;
•    książeczkę wojskową;
•    strój sportowy.
Do kontaktów roboczych ww. sprawie wyznaczono st. chor. szt. Tomasz ŚWIDERSKI tel. 261-168-204 oraz sierż. Mirosław STELMASZEWSKI tel. 261-168-218.

>>Wykaz stanowisk<<


Informuję, że w każdą środę miesiąca w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecin-Podjuchy prowadzi kwalifikacje na  stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych wymienione w załączniku.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę kierować na kwalifikacje do 5pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, które prowadzone są  w godz. 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
podoficer specjalista -  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788, kom. 885210005;
podoficer - kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel. 261454788;
Kierowani na kwalifikacje powinni:
•    spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
•    posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  powyżej;
•    życiorys (CV);
•    świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
•    dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.

>>Wykaz stanowisk<<  


Informuję, że w każdy czwartek miesiąca (oprócz dni świątecznych) od godz. 08.00, 11. batalionie dowodzenia w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów o STE: PPOR./POR.
   > Korpus osobowy (28) – łączność i informatyka;
   • Grupa osobowa (B) – eksploatacja systemów łączności;
   - Specjalność (01) – ogólna;

 

2) w korpusie podoficerów o STE: PODOFICER
   > Korpus osobowy (28) – łączność i informatyka;
   • Grupa osobowa (B) – eksploatacja systemów łączności;
   > Korpus osobowy (34) – inżynierii wojskowej;
   • Grupa osobowa (A) – saperska;
   - Specjalność (21) – ogólna;
   > Korpus osobowy (38) – logistyki;
   • Grupa osobowa (A) – ogólnologistyczna;
   - Specjalność (21) - ogólna
   • Grupa osobowa (B) – materiałowa;
   - Specjalność (21) – gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
        (22) – gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
        (23) – gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
        (25) – gospodarka magazynowa środków bojowych;
        (26) – gospodarka magazynowa środków MPS;
        (27) – gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
   • Grupa osobowa (T) – techniczna;
   - Specjalność (33) – eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;

 

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
   > Korpus osobowy (38) – logistyki;
   • Grupa osobowa (T) – techniczna;
   - Specjalność (64) – kierowca kat. C;
            (65) – kierowca kat. C+E

 

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
   - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
   - książeczkę wojskową;
   - dowód osobisty;
   - świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
   - zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
   - świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
   - inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
   - ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:
por. Janusz MAC, tel. 261 -688-360,
st. sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.


 >>Wykaz stanowisk<<


Informuję, że w 104. batalionie logistycznym w Wałczu (http://www.104blog.wp.mil.pl/pl/95.html) poszukiwani są kandydaci na nieobsadzone stanowiska w korpusie szeregowych dla kierowców kat. C, C+E oraz D.

kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
- por. Przemysław PIKULIK tel. 261 473854;
- mł. chor. Daniel PASZKOWSKI tel. 261 472434;
- st. sierż. Przemysław RYMSZEWICZ tel. 261 472121.


Informuję, że w związku z potrzebami  Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4102 w sprawie poprawy jakości uzupełnienia stanowisk przeznaczonych dla NSR w załączeniu przedstawiam wykaz stanowisk zabezpieczenia logistycznego, personalno-administracyjnego, teleinformatycznego, analitycznego, technicznego i specjalistycznego  w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń do obsadzenia żołnierzami z kompanii Narodowych Sił Rezerwowych funkcjonujących przy WSzW Warszawa zainteresowanymi powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów służbowych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mjr Marcin MURACH (261-892-670) oraz st.chor.szt. Sławomir Owczarski ( 261-892-713).

>>Wykaz stanowisk<<


 Informuję, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie występują wakujące nw. stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych:

1. Oficer Sekcji STE: por./kpt SW: 20B01 U: 12/13;
2. Oficer STE: por./kpt SW: 38A01 / 99Z99 U: 12A/13;
3. Oficer STE: por./kpt SW: 38A01 / 99Z99 U: 12A/13;
4. Podoficer Specjalista STE: chor./st.chor./st.chor.sztab. SW: 38A22 U: 8/9/10;
5. Oficer STE: por./kpt SW: 40C01 U: 12/13;
6. Oficer STE: por./kpt SW: 40C01 / 99Z99 U: 12A/13;
7. Oficer STE: por./kpt SW: 40C01 / 99Z99 U: 12A/13;
8. Starszy Technik - Kierowca STE: sierż/st.sierż./mł.chor. SW: 40124 / 38T26 U: 5/6/7;
9. Starszy Technik STE: sierż/st.sierż./mł.chor. SW: 40121 / 38T27 U: 5/6/7;
10. Kierownik Laboratorium STE: por./kpt SW: 40F01 / 99Z99 U: 12A/13A;
11. Starszy Technik STE: sierż/st.sierż./mł.chor. SW: 36T23 / 38T27 U: 5/6/7;
12. Starszy Technik STE: sierż/st.sierż./mł.chor. SW: 40124 / 38T27 U: 5/6/7.


 Informuję, że Komendant 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce poszukuje kandydatów z zasobów rezerw osobowych do powołania do zawodowej służby wojskowej, w załączeniu wykaz stanowisk w 6 WOG w Ustce.

>>Wykaz stanowisk<<


 Informujemy o wolnych stanowiskach w Morskiej Jednostce Rakietowej w Lęborku:

 

1. Dowódca ZESPOŁU — RATOWNIK MEDYCZNY,STE:PDF.,SW:40H21
2. Ratownik, STE:MAR.1ST.MAR.,SW:40H61
Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Morskiej Jednostki Rakietowej tel.: 261-263-113.


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego.

Do kontaktów z ramienia JW. został wyznaczony specjalista wydziału ogólnego mjr Sławomir Nowak tel.: 261-444-019.

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej nr 3934 w Chotomowie.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został ppor. Hubert Świderski (tel.: 261-889-154) oraz chor. Cezary Piekoś (tel.: 261-889-131).

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Szkoła szczególnie zainteresowana jest pozyskaniem wykwalifikowanej kadry posiadającej zdolności i wykształcenie dydaktyczne.

Poniżej zamieszczamy wykaz nieobsadzonych stanowisk.
Do kontaktów roboczych zostali wyznaczeni: chor. Krzysztof KOWALCZYK tel.: 261-519-773, mł. chor. Konrad NOWAK tel.: 261 -519-773.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na załączonych poniżej stanowiskach służbowych.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
— kpt. Sławomir JOACHIMIAK; tel. 261-525-515;
— st. chor. Zbigniew GREGORCZYK; tel. 261-525-516.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 16 Batalionie Powietrznodesantowym w Krakowie JW nr 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- Kierowca - Kucharz, SW: 3864/ 38B61 - 4 stanowiska

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został st. sierż. Krzysztof WITEK tel. 261-134-551.


Informujemy, że w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu istnieje możliwość zawarcia kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR z żołnierzami o niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- w korpusie oficerów:
  30-B-01 młodszy oficer;
  30-B-02 młodszy oficer.
- w korpusie podoficerów:
  30-B-22 starszy nasłuchowiec.


Informujemy, że Jednostka Wojskowa 1560 w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR na niżej wymienione stanowiska przewidziane dla podoficerów:
- młodszy podoficer specjalista — SW 38A21 — STE: starszy podoficer;
- młodszy podoficer specjalista — SW 32B24 — STE: starszy podoficer;
- dowódca plutonu — SW 22G21/99Z99 — STE: starszy podoficer;
- obsługa ruchomego węzła łączności — SW 28B32 — STE: podoficer;
- dowódca sekcji — SW 32B25 — STE: podoficer;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:  kpt. Magdalena SOKOŁOWSKA tel. 261-529-625 i p. Marek ANTOS tel. 261-529-629.


Informujemy, iż ruszyła rekrutacja na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Terytorialnej Służby Wojskowej. W celu uzyskania wskazówek dotyczących złożenia wniosku, zapraszamy do WKU Warszawa-Mokotów w godzinach urzędowania lub kontaktu telefonicznego: 261-824-059.


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 8 Batalionie Dowodzenia w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w Morskiej Jednostce Rakietowej występuję wakujące nw. stanowisko służbowe:

- Radca prawny, STE: ppor./por.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Morskiej Jednostki Rakietowej tel. 261-235-113


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 3 batalionie radiotechnicznym w Sandomierzu.


>>Wykaz stanowisk<<