Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 
NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW NA 2017 R.
 

Informujemy, że w miesiącu styczniu 2018 roku, odbędą się spotkania mające na celu przedstawienie oferty edukacyjnej oraz procesu rekrutacji do WSOSP w Dęblinie.
Ponadto uczestnicy spotkań zostaną zapoznani również z infrastrukturą oraz bazą dydaktyczno-naukową Uczelni. Osobom biorącym udział w spotkaniu zostaną przekazane materiały promocyjne WSOSP.Informujemy, że trwa nabór do Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Więcej informacji pod adresem: http://www.wsse-uczelnia.com.pl/rekrutacja

>>Informacja o rekrutacji<<

W związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej (nr 167/MON z dnia 13 października 2017 r.) rusza nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby  jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej no 9-cio miesięczne przeszkolenie w korpusie podoficerskim. Nabór kierowany jest do osób ze środowiska cywilnego posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej). Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

Zgodnie z Decyzją Nr 277/MON z 09.09.2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów, przeprowadzony zostanie nabór do uczelniach wojskowych:

-    Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (dla osób ze środowiska cywilnego oraz dla szeregowych zawodowych);
-    Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (dla osób ze środowiska cywilnego oraz dla szeregowych zawodowych).

Szkolenie wojskowe  w uczelniach wojskowych przeznaczone są dla:

-    absolwentów uczelni wyższych  niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
-    podoficerów zawodowych (wniosek bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Kadr MON);
-    szeregowych zawodowych (wniosek bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Kadr MON);
-    absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów ze środowiska cywilnego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl oraz www.wsosp.pl oraz złożyć wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w uchwale senatu szkoły) za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w następujących terminach:

  -  do 30 września 2016 r. na 8,5 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych:

           - obsługi prawnej - 6
           - ekonomiczno - finansowej - 8

 
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie:
http://www.wso.wroc.pl/oferta/studium-oficerskie/8-5-miesieczne  -  do 20 stycznia 2017 r. na 3 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych:

           - medycznym - 21
           - duszpasterstwa - 1  -  do 15 maja 2017 r. na 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych:

           - pancerno - zmechanizowana - 80
           - geograficznej - 15
           - projektowo - programowa informatyki - 2
           - ekonomiczno - finasowa - 14
           - orkiestr i zespołów estradowych - 1Kandydaci na żołnierzy zawodowych podejmujący naukę na uczelniach wojskowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
 
O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:


-    Posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie
 
-    Niekarana sądownie
 
-    Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej

-    Posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat

-    Posiadająca świadectwo dojrzałości lub tytułu zawodowy magistra (równorzędny) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego


DECYZJA Nr 183/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z  dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe
kandydatów na oficerów w 2016 r.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.06.2015r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017 w 2016 roku przeprowadzony zostanie nabór na pierwszy rok studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne do następujących uczelni:

 
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 
Minister Obrony Narodowej dnia 08 marca 2016r.  wydał rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2016/2017:

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - 392 miejsca
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – 50 miejsc
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu – 230 miejsc
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – 92 miejsca
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi również nabór na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: wydział wojskowo - lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej


O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, nie byli karani sądownie, posiadają odpowiednią zdolność psychiczna i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, ukończyli co najmniej 18 lat życia, posiadają świadectwo dojrzałości. Osoby zainteresowane składają niezbędne dokumenty bezpośrednio do Rektorów-Komendantów uczelni wojskowych.

Zasady ubiegania się o przyjęcie:

        do 31 marca 2016 r. rejestracja na stronie internetowej wybranej uczelni

  • do 31 marca 2016 r. złożenie dokumentów określonych w zasadach rekrutacji uczelni wraz z wypełnionym wnioskiem (do pobrania na stronie internetowej uczelni)
  • pobranie skierowania na badania do  Wojskowej Komisji Lekarskiej i Wojskowej Pracowni Psychologicznej od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu otrzymania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej
  • stawienie się na egzaminy kwalifikacyjne obejmujące: test znajomości języka angielskiego (dla kandydatów którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym), test sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną

 


 

AKADEMIE WOJSKOWE / SZKOŁY OFICERSKIE

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest uczelnią cywilno - wojskową podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która kształci studentów cywilnych na jednolitych studiach inżynierskich lub magisterskich, z których część będzie potencjalnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych. W strukturze tej uczelni utworzono Wydział Techniki Wojskowej kształcący studentów w specjalnościach niezbędnych Siłom Zbrojnym, a niewystępujących w uczelniach cywilnych. Ponadto WAT prowadzi kształcenie żołnierzy w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego.


Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49
tel. 022 683 9000
Adres strony internetowej: http://www.wat.edu.pl

Akademia Obrony Narodowej jest najwyższej rangi uczelnią Wojska Polskiego, kształci i wychowuje studentów oraz prowadzi badania naukowe, przede wszystkim na potrzeby SZ RP. AON szkoli również kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. Uczelnia spełnia wymagania ustawy o szkolnictwie wyższym zarówno w zakresie edukacji, jak i promowania kadr naukowych.Adres:

Akademia Obrony Narodowej
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa 72
Adres strony internetowej: http://www.aon.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest uczelnią morską o ponad 80-letniej tradycji. Działalność dydaktyczno-wychowawcza Uczelni ukierunkowana jest na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych dowódców i specjalistów na potrzeby jednostek floty i sztabów Marynarki Wojennej RP. Obecny program studiów obejmuje 5 letni okres nauki. Absolwenci otrzymują stopień podporucznika marynarki i tytuł magistra inżyniera.
Adres:

Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. 058 626 2276
Adres strony internetowej: http://www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest jedyną wyższą szkołą wojskową w Polsce kształcącą kadry oficerskie dla potrzeb Wojsk Lądowych. WSOWLąd, ze względu na charakter nauki i osiągnięcia jej absolwentów, przez wielu nazywana jest "Szkołą Generałów".
Nowoczesne rozwiązania w zakresie kształcenia młodych oficerów zaowocowały w 2003 roku uruchomieniem pilotażowego programu nauki - jednorocznego Studium Oficerskiego adresowanego do absolwentów szkół wyższych.
O przyjęcie do WSOWLąd mogą również ubiegać się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy od 2004 roku (po trzyletniej przerwie) będą ponownie przyjmowani do Szkoły. Nowy program kształcenia zakłada uzyskanie w trakcie studiów tytułu magistra.
Absolwenci szkoły mianowani są na stopień podporucznika i kierowani do dalszej służby w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódców plutonów, m.in. do tak elitarnych jednostek, jak: GROM, Formoza, 6. Brygada Desantowo - Szturmowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej czy 1. Pułk Specjalny Komandosów. Najlepsi mają możliwość pełnienia służby w misjach pokojowych w ramach ONZ oraz pracy w strukturach NATO.


Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 071 765 8115
Adres strony internetowej: http://www.wso.wroc.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jednowydziałową uczelnią kształcącą podchorążych na kierunku LOTNICTWO w specjalnościach: pilot samolotu, pilot śmigłowca, nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego. Ponadto dla kadry zawodowej wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP prowadzone są kursy specjalistyczne, instruktorsko-metodyczne, oraz językowe I, II i III stopnia.


Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
tel. 081 883 7100
Adres strony internetowej: http://www.wsosp.deblin.pl

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki - Poznań
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej- Ustka